1. Allmänna villkor

 1. Försäljnings- och användningsregler (vidare: regler) fastställer de ömsesidiga rättigheterna, skyldigheterna, leveransvillkor samt bytes- och returpolicy mellan de företag som beställer varor i webbshopen www.limepack.se och via Limepack.
 2. Innan köparen använder sig av webbshoppen och handlar via på www.limepack.se bör hen läsa dessa regler noggrant och bekanta dig med dem. 
 3. Köparen bekräftar att hen har bekantat sig med reglerna, och att hen kommer att följa dessa villkor genom att kryssa i rutan "Jag har läst och förstått försäljnings- och användningsvillkoren samt policyn för personlig integritet". 
 4. Om säljaren har rätt eller skyldighet att skicka information eller dokument till köparen via e-post, är det i samtliga fall köparens ansvar att se till att den e-postadress som säljaren tillhandahållits är tillgänglig och korrekt.
 5. Dessa regler har utarbetats efter internationell, europeisk och dansk lagstiftning. Rättsliga förhållanden som uppstår till följd av dessa regler, regleras av dansk lag. Om det uppstår tvister kommer man först att försöka lösa dem genom förhandlingar. Om det inte är möjligt att nå en överenskommelse är Limepacks hemvist behörig för tvister som uppstår i samband med affärsförhållandet mellan Limepack och kunden

2. Anbud och ingående av avtal

 1. Samtliga erbjudanden från Limepack är icke-bindande om de inte uttryckligen är markerade som bindande eller har en specifik acceptperiod. Kunden kan begära erbjudanden från Limepack via webbplatsen www.limepack.se eller via kontakt med support. Limepacks offerter kräver uttryckligt godkännande av kunden.
 2. Limepack förbehåller sig äganderätt och/eller upphovsrätt till alla offerter, kostnadsberäkningar, ritningar, illustrationer, beräkningar, broschyrer, kataloger, modeller, verktyg och andra dokument samt hjälpmedel som tillhandahålls kunden. Kunden får inte utan Limepacks uttryckliga medgivande göra dessa föremål tillgängliga för tredje part, eller göra dem kända, använda dem själva eller genom tredje part eller reproducera dem. Kunden ska på begäran av Limepack, eller om kunden inte längre behöver dem, återlämna dessa föremål i sin helhet och förstöra eventuella kopior.
 3. Vid beställningar med leverans till tredje part anses beställningen vara den avtalsslutande enheten. Om leverans till tredje part sker till förmån för denna, eller om mottagaren av varorna på annat sätt berikar sig genom att ta dem i besittning och fortsätta att använda dem, anses och mottas beställningen av leveransen och mottagaren, gemensamt som avtalspart. När en beställare utfärdar en sådan beställning bekräftar hen att det finns ett samtycke till detta.
 4. För kunder som är näringsidkare och ingår avtal i samband med sin affärsverksamhet eller sin verksamhet som egenföretagare gäller inte ångerrätten.

3. Leverans

 1. När varorna skickas övergår risken till kunden så snart försändelsen har överlämnats till den person som utför transporten.
 2. Varorna skickas från Limepacks tillverkare och levereras av det leveransföretag som köparen valt.
 3. Frakten av varorna ingår inte i utförandet av leveransen av varorna till den adress som köparen angett, säljaren kan dock lägga till denna tjänst som tillägg.
 4. Limepack erbjuder fri leverans till alla medlemsländer i EU. Vi kan leverera till andra länder, men då är priserna som visas på webbplatsen utan leveranskostnad. 
 5. De leveranstider som visas på hemsidan kan inte betraktas som garanterade leveranstider. Det är uppskattade leveranstider då Limpeack förutspår att ordern levereras.
 6. Om varorna har blivit försenade har köparen endast rätt att häva avtalet om köparen har gjort Limepack uppmärksam på vikten av leveranstiden.
 7. Köparen har rätt att häva avtalet om varor som har levererats med standardleverans har försenats med mer än 30 dagar. Köparen har rätt att häva avtalet om varor som har levererats med expressleverans har försenats med mer än 5 dagar.
 8. Om köparen vill häva avtalet måste hen omedelbart eller utan onödigt dröjsmål underrätta Limepack om sitt krav.
 9. Limepack ansvarar inte för omöjlighet att leverera eller för förseningar i leveransen, i den mån dessa orsakats av force majeure eller andra händelser som inte kunde förutses när avtalet ingicks (t.ex. störningar av alla slag, svårigheter att skaffa material eller energi, förseningar i transporterna eller strejker). Limepack ansvarar inte om sådana händelser gör leveransen eller tjänsten avsevärt svårare eller omöjlig och om hindret inte enbart är av tillfällig natur, har Limepack rätt att frånträda avtalet.

4. Skyldighet att undersöka

 1. De levererade varorna ska omedelbart efter mottagandet kontrolleras för att upptäcka eventuella brister eller inkonsekvenser. Mindre eller felaktiga leveranser och eventuella brister ska anmälas skriftligen (via e-post eller brev) inom 3 arbetsdagar (ska tas emot av säljaren). Vid legitima och punktliga reklamationer har finns rätt till ersättning eller kreditering. Dolda fel som inte kan upptäckas efter omedelbar undersökning måste göras gällande inom den lagstadgade garantitiden.
 2. Vid berättigade reklamationer har säljaren rätt att efter eget gottfinnande åtgärda och/eller ersätta varan, med uteslutande av andra krav. Vid försenad, utebliven eller misslyckad reparation eller ersättning kan kunden kräva en minskning av ersättningen (nedsättning) eller hävning av avtalet.

5. Utförande av beställningen av den upphandlande enheten

 1. Uppgifterna ska lämnas i de filformat som tillhandahålls av Limepack. Det är obligatoriskt att dataflödet följs. Vid leverans av olika datafilformat kan vi inte garantera kunden en felfri prestanda om vi inte skriftligen har godkänt detta format. Kunden tar helt och hållet på sig ansvaret för att uppgifterna är korrekta, även i händelse av fel i dataöverföringen eller i medierna för lagring av uppgifter.
 2. Det finns ingen undersökningsplikt när det gäller alla typer av leveranser från kunden eller från en tredje part som utsetts av köparen - detta gäller även medier för lagring av data och för överförda data. Detta gäller inte i fråga om uppgifter som är uppenbart oanvändbara eller oläsbara, eller i fråga om ett skriftligt avtal. Ansvaret för dataskyddet ligger helt och hållet hos köparen. Limepack har rätt att göra kopior av kundens uppgifter.

6. Defekter

 1. Vid väsentliga fel på de levererade föremålen är Limepack skyldig och berättigad att åtgärda eller ersätta föremål efter att en rimlig tid har passerat. Vid misslyckande, det vill säga omöjlig, oacceptabel, vägran eller oskäligt dröjsmål med reparation eller utbyte, kan köparen häva avtalet eller kräva nedsättning av köpeskillingen.
 2. Om felet grundar sig på fel av Limpack kan köparen kräva ersättning enligt de villkor som anges i villkoren.

7. Ansvar

 1. Säljaren är endast ansvarig för skador som orsakats av uppsåtliga eller grovt oaktsamma handlingar samt vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, i den mån som uppnåendet av avtalets syfte äventyras, i avsaknad av garanterade egenskaper och i fall av obligatoriskt ansvar enligt produktansvarslagen. Vid klandervärt åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser godtas ansvar endast för avtalstypiska, förutsebara skador.
 2. Om skadeståndsanspråk görs gällande, måste de framställas på lämpligt sätt inom fyra månader efter säljarens skriftliga avslag.

8. Priser och betalning

 1. Priser på Limepacks webbplats anges utan moms. 
 2. Limepack tar reservation för prisfel som beror på valutaändringar, force majeure, skatteändringar, skrivfel eller systemfel.  
 3. Köparen kan betala för beställningen, via banköverföring, PayPal eller med kredit/bankkort. Limepack måste ha mottagit betalningen eller ett betalningsbevis för att produktionen ska kunna påbörjas om inget annat har har fastslagits. 
 4. När Limepack har mottagit betalningen för varorna och designen för beställningen är gjord och bekräftad som lämplig, börjar produktionsprocessen.
 5. Köparen och säljaren kan komma överens om individuella betalningsvillkor om säljaren har gett sitt skriftliga samtycke.
 6. Om förfallodagen för betalning överskrids och en påminnelse skickats, ska dröjsmålsräntan på 8 % läggas till Europeiska centralbankens respektive basränta på fakturabeloppet.

9. Överföring av fordringar

 1. Kunden får endast kvitta egna fordringar mot Limepacks fordringar om kundens motkrav är ostridiga och kan fastställa med laga kraft.
 2. Överlåtelse av kundens fordran mot Limepack är inte tillåten utan föregående skriftligt samtycke.

10. Märkningar

 1. Köpare som köper produkter från Limepack innehållandes plast måste märka dem med "PLAST I PRODUKT" och en särskild etikett enligt direktiv (EU) 2019/904. Säljaren har inget ansvar för bristande efterlevnad av märkningskraven för sådana produkter.
 2. När Köparen köper produkter från Limepack belagda med en vattenbaserad beläggning måste Köparen försäkra sig om att dessa produkter inte klassas som plastinnehållande enligt nationell lagstiftning, och att den märkning som föreskrivs i direktiv (EU) 2019/904 inte gäller för dem. Limepack har inget ansvar för bristande efterlevnad av märkningskraven för sådana produkter.

11. Retur- och återbetalningspolicy

 1. Retur- och återbetalningspolicyn gäller endast för konsumenter.
 2. Om kunden beställer produkter med eget eget tryck accepterar Limepack inga returer efter det att ordern har skickats till produktion då produkterna specialtillverkas efter enskilda tryck.
 3. Limepack accepterar returer av standardprodukter utan tryck och återbetalar hela beloppet. Limepack accepterar endast returer av standardprodukter om de returneras inom 14 dagar efter leverans. Köparen måste betala för leverans och andra kostnader som tillkommer när produkterna returneras till Limepack.
 4. Produkter som kunden returnerar måste vara i samma skick som när de levererades och i originalförpackningen. Behåll gärna kvittot. 

12. Ägarskap

 1. Om hela beloppet av varorna inte har betalats, övertar Limepack äganderätten till varorna tills det att hela beloppet är mottaget av Limepack.